Algemene levering – en verkoopvoorwaarden microcementshop – Webshop
Microcementshop v.o.f.
Nieuwendammerdijk 526 K
1023 BX Amsterdam
Inschrijfnummer K.v.K. 71089764

Artikel 1. ALGEMEEN
1.0 Microcementshop te Amsterdam handelt onder de naam Microcementshop met website www.microcementshop.nl
1.1 Microcementshop te Amsterdam is een Nederlands bedrijf en op deze leveringsvoorwaarden is dan ook het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door derden, verder opdrachtgever te noemen, met Microcementshop verder MCS te noemen, gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van beton materialen en producten, uit te voeren werkzaamheden en adviezen.
1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk door MCS aan opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd.
1.4 Deze levering- en verkoopvoorwaarden worden geacht door opdrachtgever gelezen en aanvaard te zijn alvorens tot betaling over te gaan, zelfs ingeval deze in tegenspraak zijn met de voorwaarden van de opdrachtgever.
1.5 Indien opdrachtgever, besteld en betaald heeft dan is hiermede de opdrachtgever volledig akkoord met de door ons gebruikte algemene voorwaarden en eventuele aanvulling hierop.

Artikel 2. LEVERING
2.1 Leveringen geschieden enkel bij vooruitbetaling. Dealers en verwerkers kunnen via automatische incasso achteraf betalen.
2.2 Bij leveringen per m² geeft MCS meer dan voldoende mee. Verbruik is heel afhankelijk van de ondergrond en verwerker en geeft geen recht op gratis nalevering.
2.3 De opdrachtgever dient zorg te dragen dat levering kan geschieden. Als een levering niet kan geschieden en de bestelde producten retour komen behoud MCS het recht om conform deze leveringsvoorwaarden te handelen.
2.4 Leveringen geschieden volgens regels van transporteur met begane grond als uitgangspunt.

Artikel 3. UITVOERINGSTERMIJN
3.1 Als de bestelling binnen komt word deze binnen 1 werkdag verwerkt. Over het algemeen word de bestelling binnen 3 werkdagen thuisbezorgd.
3.2 Overschrijding van eventuele leveringstermijnen kunnen nimmer leiden tot schadevergoeding op welke wijze dan ook.

Artikel 4. TUSSENTIJDSE PRIJSVERHOGINGEN
4.1 MCS behoudt zich het recht voor haar prijzen in geval van wijziging grondstofprijzen, transportkosten e.d. te herzien en aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. RETOUR ZENDEN , KLACHTEN EN GARANTIES
5.1 Retourzendingen m.b.t. garanties dienen altijd binnen 14 dagen na lever datum , met een goede omschrijving van welke garantie , te worden ingediend via ons retour formulier.
5.2 Aangebroken bestellingen kunt u niet retour zenden.
5.3 MCS kan aangemaakte of overgehouden producten niet terug nemen. Schone lege emmers kunnen wel gerecycleerd worden.
5.2 Klachten welke ontstaan zijn door advies , productinformatieblad fouten of over zijn vakman dealers kunnen niet op MCS verhaald worden.
5.3 Een gegronde bevinding van de garantie kan tot niets anders dan nieuwe levering van het aantal m² waar garantie betrekking tot had , of vervanging van gereedschap.
5.4 Eventuele reparaties/verbeteringen mogen nimmer worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MCS.
5.5 Kleur verschillen ontstaan door een nieuwe badge dienen ten aller tijde door opdrachtgever geaccepteerd te worden.
5.6 Bij onoordeelkundige behandeling van het oppervlak zoals reinigen met chemische middelen, onvoldoende zorg, bruut geweld en oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.
5.7 Garantie aanspraak of klacht schort de betalingsverplichting niet op.
5.8 Bij volledige betaling van de door MCS geleverde producten en of diensten kan er pas aanspraak gemaakt worden op de garanties. Vervolgschade veroorzaakt door niet tijdig te handelen worden niet vergoed of vervangen.
5.9 Geschillen kunnen altijd worden voorgelegd aan een Nederlandse Burgerlijke rechter in Nederland. MCS zal conform uitspraak handelen.
5.10 Indien MCS naar aanleiding van een klacht van de opdrachtgever tot expertise besluit, zijn de kosten van de deskundigen voor rekening van de opdrachtgever.
5.11 Klachten rondom esthetiek kunnen wij niet in behandeling nemen , simpelweg omdat esthetiek niet te meten is.

Artikel 6. RETOUR ZENDEN ANNULERING
6.1 Binnen de wettelijke termijn kan kosteloos geretourneerd worden.
6.2 Dit geld natuurlijk niet voor de maatwerk producten, dit zijn de bestellingen die per m² gaan en voor de producten waar een kleur wordt opgegeven.
6.3 Retourzending nooit terugsturen zonder schriftelijk akkoord van MCS, dit wordt per mail aan u kenbaar gemaakt.

Artikel 7. BETALINGEN
7.1 Betalingen geschieden op de site bij vooruitbetaling, cash on delivery of automatische incasso bij aangesloten bedrijven.
7.2 Indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden en/of betaling nog niet is voldaan dan is opdrachtgever aan MCS rente verschuldigd van 1% per maand van het verschuldigde bedrag voor elke maand of gedeelte daarvan.
7.3 MCS heeft het recht een betaling direct opeisbaar te stellen en/of een voorschot en/of bankgarantie te verlangen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan.
7.4 De opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht tot het betalen van alle kosten die MCS maakt ter incassering van haar vordering ongeacht de in lid 2 bedoelde rente vergoeding. Onder deze kosten worden onder andere alle kosten begrepen welke door MCS gemaakt worden ter incassering van het te vorderen bedrag. De buitengerechtelijke kosten zoals incassokosten worden vastgelegd door het incasso bedrijf dat de incasso uitvoert.
7.5 De opdrachtgever zal geen enkel bedrag van het bedrag van de factuur van MCS mogen inhouden of claimen voor eventuele garantie geschillen.

Artikel 8. OVERMACHT
8.1 Overmacht waaronder verhindering door of van onderaannemers of leveranciers van MCS schorten de verplichtingen van MCS tot uitvoering van de overeenkomst op, zonder dat MCS tot enige schadevergoeding gehouden is. MCS heeft het recht bij overmacht de opdracht, zonder verplichting tot schadevergoeding te annuleren. Dit geldt ook indien MCS door haar leveranciers en onderaannemers niet in staat gesteld wordt, ongeacht de reden, te presteren.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door MCS verkochte materialen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat opdrachtgever volledig zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10. AANVULLING OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1 Alle algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toeleveranciers van MCS zoals fabrieken, transporteur en toeleveranciers e.d. zijn onverminderd van kracht op de overeenkomst van MCS. Deze zullen op verzoek van opdrachtgever toegezonden worden.
10.2 De op de site vermelde aanvullende voorwaarden, retourbeleid en garantiebeleid gelden als aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De aansprakelijkheid van MCS voor schade veroorzaakt door bewezen gebreken van het geleverde zal nimmer het netto bedrag, van geleverde te boven gaan c.q. de overeengekomen prijs per eenheid zal slechts gelden voor dat deel waarop eventuele klacht betrekking heeft. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving wordt nimmer vergoed.

Algemene levering – en verkoopvoorwaarden Microcementshop – Applicatie
Microcementshop v.o.f.
Nieuwendammerdijk 526 K
1023 BX Amsterdam
Inschrijfnummer K.v.K. 71089764

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop
en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Microcementshop v.o.f. gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien
in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden
aangeduid als “de consument”.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden teven verstaan: per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden in verwezen, geldt als instemming met de
toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten
1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en
verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn
bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de
uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker
bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een
termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod
bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het
aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten
e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer
– doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van
ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamheden onder normale
omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op
leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
4. Aanbiedingen zijn verder gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en eventueel
door de gebruiker gedane metingen.
5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, is in de prijs van de offerte
voor het uitvoeren van werkzaamheden niet begrepen:
a. grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of
ander bouwkundig werk, van welke aard ook, het vlak- en schoonmaken van vloeren,
wanden of andere zaken;
b. de meerhulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door de gebruiker zelf te
behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels;
c. het maken van luiken of uitsparingen, het afdekken van afgewerkte vloeren, het ontruimen
van ruimten en het verplaatsen van meubilair.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren,
afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden
slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de
wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze
kosten heeft gewezen.
8. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd deze
verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een
nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking
treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in
rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden
na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening
gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker
het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te
werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een
onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de
gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de gebruiker uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden een
aanvang zullen nemen wordt geïnformeerd over de definitieve kleurstelling(en) van de te
leveren vloer(en);
b. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en)
waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien de werkzaamheden
plaatsvinden in een bedrijfsruimte, dient deze bedrijfsruimte gedurende de
werkzaamheden voor het publiek gestolen zijn;
c. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht bij aanvang van de levering
c.q. aanvang van de werkzaamheden vrij is van overtollige materialen, puin e.d.. Voorts
dient de plaats opgeschoond te zijn, vrij van kalk-, cement-, vuilresten dan wel losse
gedeelten en eventueel noodzakelijk te verrichten grondwerk dient te zijn verricht;
d. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die
werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat
deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
e. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst
de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker
zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
f. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid over aanvoer, opslag en/of
afvoer van materialen en hulpmiddelen. De locatie waar de werkzaamheden dienen plaats
te vinden dient in ieder geval over een stevige, brede toegangsweg te beschikken die met
grote vrachtwagens bereden kan worden. Transport van materialen en hulpmiddelen vindt
plaats met lange afstand vrachtwagens die niet zijn voorzien van aandrijving op alle wielen.
De wederpartij dient er voor te zorgen dat problemen bij de aanvoer van materialen en
hulpmiddelen vermeden worden. Indien er, bijvoorbeeld, sprake is van uitvoering van
werkzaamheden aan toegangswegen is de gebruiker gerechtigd de hierdoor veroorzaakte
wachttijden op basis van het door de gebruiker gehanteerde gebruikelijke uurtarief bij de
wederpartij in rekening te brengen;
g. ingeval de werkzaamheden op een andere verdieping dan de begane grond dienen plaats
te vinden, de voor het verticaal transport van de hulpmiddelen en materialen benodigde
takels, hijskranen, goederenliften e.d. aanwezig zijn. De kosten hiervan zijn voor rekening
van de wederpartij;
h. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde
energie, zoals elektriciteit, gas, (schoon) water e.d. en alle verlichting op de locatie
functioneert. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij;
i. de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden gelijkmatig gestookt wordt,
waarbij de ondergrondtemperatuur minimaal 15 graden Celsius dien te bedragen;
j. de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden geheel wind- en waterdicht is,
maar hier wel voldoende ventilatiemogelijkheden aanwezig zijn;
k. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de
gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door gebruiker en/of
voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder
dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden. Op deze locatie dient in ieder geval een
werkend toilet aanwezig te zijn;
l. de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar de werkzaamheden dienen te worden
verricht maximaal 75% is. De relatieve luchtvochtigheid wordt door de gebruiker voor
aanvang van de werkzaamheden gemeten met de daarvoor benodigde apparatuur van de
gebruiker. De gebruiker beoordeelt vervolgens of deze luchtvochtigheid voldoet aan de
gestelde eis. De wederpartij dient er voor zorg te dragen dat ook na de werkzaamheden de
relatieve luchtvochtigheid op het genoemde peil wordt gehouden;
m. het vochtpercentage van de nieuw aangebrachte zandcement ondergrond en betonnen
vloer maximaal 2,5% bedraagt. Bij een anhydriet ondergrond dient het vochtpercentage
maximaal 0,5% te zijn. Het vochtpercentage wordt door de gebruiker voor aanvang van de
werkzaamheden gemeten met daarvoor benodigde apparatuur van de gebruiker. De
gebruiker beoordeelt vervolgens of de ondergrond voldoet aan de gestelde eis;
n. de filmlaag voor aanvang van de werkzaamheden (middels schuren) is verwijderd ingeval er
sprake is van een anhydrietvloer;
o. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of
opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze
dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan zaken, materialen,
gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q.
losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren omtrent de bodemgesteldheid, o.a.
betreffende eventuele vervuiling en de drukvastheid van de ondergrond van de te bewerken
grond. Tevens dient de wederpartij voor de volledigheid van deze en alle overige gegevens in
te staan.
5. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d.
in de plaats waar het werk dient te worden verricht.
6. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan
deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging,
dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de
wederpartij.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden
moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen
uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te
worden gesteld.
2. Bij oplevering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie
beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van
levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het
moment waarop de te leveren zaken op de locatie van de wederpartij c.q. de op de door de
wederpartij aangewezen locatie aankomen..
4. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de
wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot
levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden
c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in
zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij
hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar
evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de
gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd
de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze
onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden,
hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de
gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk
mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden
of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding
van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen door de gebruiker
te verrichten werkzaamheden op het gebied van het egaliseren van vloeren en/of reparaties
aan ondervloeren op regiebasis worden uitgevoerd.
5. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een specifieke vlakheidklasse zijn overeengekomen,
volgt een microcementvloer en duit altijd de contouren van de ondergrond.
6. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van
laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij
overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient
schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen en afwijkingen van
verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de
gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker
gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en
gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van
de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover
mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde
mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de
gebruiker.
4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn
op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het
door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen
reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de
weg staan.
6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk
te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag
waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor
zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 10: Reclames en retourzendingen
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan
over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of
gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q.
begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient
de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te
stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken
aan de gebruiker te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn
kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Geen reclames kunnen worden ingediend voor schade welke te wijten is aan een onvoldoende
vlakke ondervloer die niet door de gebruiker is aangebracht. De gebruiker zal het onvoldoende
vlak zijn van de ondervloer melden aan de wederpartij voordat met de werkzaamheden wordt
aangevangen. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico te
aanvaarden. Evenmin zullen klachten geaccepteerd worden indien deze het gevolg zijn van een
niet permanent droge ondervloer, een van artikel 5 lid 1 sub I afwijkende luchtvochtigheid of
bij gebleken constructiefouten in het perceel.
5. Geen reclames worden geaccepteerd die het gevolg zijn van verkleuringen, krimpnaden en/of
haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoal zon, c.v.-leidingen
en/of haarden.
6. Indien de gebruiker reparaties verricht aan bestaande vloeren, kunnen ten aanzien van
eventuele verschillen c.q. afwijkingen in kleur(en), kleursamenstellingen, materialen en/of
structuur ten opzichte van de rest van de vloer geen reclames geldend gemaakt worden.
7. Ten aanzien van onvolkomenheden ontstaan door de werking van natuurproducten dan wel
werkzaamheden hieraan verricht, kunnen geen reclames geldend gemaakt worden indien deze
onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof(fen)
waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van gebruiker.
8. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
9. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het
onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening
en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke
instemming vooraf heeft betuigd.
10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of
gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde
artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie
1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht,
doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en
letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg
is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde
derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van
hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de
geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden
tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade
gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
4. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten,
onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering
aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze –
kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen in kleuren.
6. Indien ter bevestiging van randafwerkingen c.q. plinten boorwerkzaamheden verricht dienen te
worden, is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan leidingen c.q. kabels
bestemd voor gas, water of elektra.
7. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het
(op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment
waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
b. In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één)
jaar.
9. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die
garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en
vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoedingen
indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q. adviezen van de
gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken
door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens,
materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn
verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie
aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op
voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de
wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de gebruiker;
e. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de
gebruiker.

Artikel 12: Betaling
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet
volledig is betaald:
a. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in
rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
b. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van
2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand
worden in deze als volle maanden aangemerkt;
c. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van
buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom
en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
d. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,
aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de
wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de
factuur vermelden.
3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis
tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de
gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot
levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is
geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment
van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om
aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan,
tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening
met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening
geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in
staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de
consument.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het
tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen
jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die
levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens
tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het
kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van
schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit
dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een
eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14: Pand/ warrantage
Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende
betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd
geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen,
en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen
(warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde.
De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden,
onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt
gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 16: Overmacht
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten
overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare nietnakoming
aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere
gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen
partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen
jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt
als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichten
jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.
omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en
natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt
bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de
verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging
1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich
hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst
krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de
consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór
aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één
der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang
van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der
partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is de gebruiker gerechtigd in
ieder geval een vergoeding van € 250,00 per opgezegd c.q. geannuleerd project bij de
wederpartij in rekening te brengen. Dit laat onverlet het recht van de gebruiker aan de
wederpartij de daadwerkelijk gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst in rekening
te brengen.
5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.
opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Artikel 18: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar
Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van
een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het
land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht
worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het
dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde
rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem
kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument
kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde
rechter.
5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een
wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform
het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij
de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.